Przeskocz do treści

Od 20 listopada 2023 r. możliwe jest składanie wniosków o przyznanie płatności w ramach interwencji pszczelarskich realizowanych w 2024 r. Są to:

  • I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”,
  • I.6.2 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych”,
  • I.6.3 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”,
  • I.6.4 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej”,
  • I.6.5 „Interwencja w sektorze pszczelarskim - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół”,
  • I.6.6 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wsparcie naukowo-badawcze”,
  • I.6.7 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych”.

Składanie wniosków zakończy się 18 stycznia 2024 r.

Wniosek o przyznanie płatności jest podstawowym dokumentem, który należy złożyć, by starać się o uzyskanie refundacji w ramach konkretnych interwencji. W kolejnym kroku podmioty uczestniczące w projekcie składać będą kolejny wniosek, wniosek o płatność, zawierający rozliczenie realizacji projektu.

Indywidualni pszczelarze mogą uczestniczyć w działaniach I.6.2, I.6.4 oraz I.6.7. Powinni oni w określonym powyżej terminie zaaplikować o przewidywane środki.

Organizacje pszczelarskie mają możliwość składania wniosków dla interwencji I.6.1, I.6.2, I.6.3 oraz I.6.5.

Pszczelarze uczestniczący w projektach za pośrednictwem Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie będą składać zapotrzebowania na pszczoły, leki oraz sprzęt za pośrednictwem kół pszczelarzy, wypełniając imienne karty zapotrzebowania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji interwencji dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

18 listopada odbyło się szkolenie pszczelarskie w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie.

Podczas szkolenia wykład nt. "Wpływ zmian klimatu na gospodarkę pasieczną" wygłosił prof. dr. hab. Grzegorz Borsuk. Na spotkanie przybyło wielu zainteresowanych pszczelarzy, zarówno członków Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie jak i niezrzeszonych.

Stoiska ze sprzętem zaprezentowały firmy Łysoń, Burnat oraz Tumidajewicz.

Organizatorzy kierują szczególne wyrazy podziękowania Panu Marcinowi Kiwiorowi, Wójtowi Gminy Skrzyszów za wsparcie i udzieloną pomoc.

Szkolenie_11_18_2023_01

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie realizuje projekt pn. "Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich". W ramach projektu pszczelarze mogą dokonać zakupu ciasta do podkarmiania pszczół.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 336 376,80 zł

Dotacja pozyskana ze środków WFOŚiGW wynosi: 180 000,00 zł

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie informuje o rozstrzygnięciu konkursu na zakup ciasta - pokarmu do podkarmiania pszczół zakupowanego w ramach zadania „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Do konkursu oferty złożyły następujące firmy:

  1. HOLGER FOOD Sp. z o. o.
  2. P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk
  3. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o. o. Sp. K.

z czego jedna oferta nie spełniała parametrów w zakresie jakości ciasta.

W wyniku przeprowadzonej oceny punktowej konkurs wygrała firma P. P. H. U. ORION Jarosław Kasprzyk. Wartość brutto zamówienia 58 000 kg ciasta zadeklarowana przez firmę ORION wynosi 336 376,80 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 80/100).

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie przedstawi firmie ORION umowę do podpisu na zakup ciasta do podkarmiania pszczół.